poniedziałek, 13 listopad 2017 12:57

Projekt „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa”

Projekt „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa” realizowany jest w partnerstwie między organizacjami partnerów społecznych reprezentujących pracowników OPZZ- FZZ Metalowcy i pracodawców Zachodnia Izba Gospodarcza Pracodawcy i Przedsiębiorcy. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich u przedstawicieli partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa. Wsparciem zostanie objętych 400 przedstawicieli partnerów społecznych w tym 80 przedstawicieli pracodawców, 55% stanowić będą kobiety.

Działania w projekcie to szkolenia podnoszące kompetencje w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa - czas realizacji szkoleń: 12.2017, 03.2018, 06.2018, 09.2018. Zostaną zorganizowane szkolenia 3 dniowe, co pozwoli na wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności.  Moduły ogólne: 1 dzień: udział pracodawców w procesach stanowienia prawa, w tym etapy procesu legislacyjnego, formularze opinii prawnej, procedury konsultacyjne, negocjacje i lobbing w procesach stanowienia prawa, moduł szczegółowy: 2 dzień: kształtowanie polityki przemysłowej, koncepcja reindustrializacji Europy, pomoc publiczna, polityka przemysłowa w świetle prawa UE, dzień 3: ekonomia przedsiębiorstwa z elementami analizy finansowej; analiza wskaźnikowa, czytanie sprawozdań finansowych, zmiany w kodeksie pracy itp.; ważny jest praktyczny wymiar szkolenia, czyli nabycie kompetencji, które będzie można z sukcesem wykorzystać; szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów a także w formie warsztatowej; będzie też możliwość zadawania pytań trenerowi, uczestnicy otrzymują materiały. Program wynika bezpośrednio z wniosków analizy potrzeb szkoleń przeprowadzonych przed złożeniem wniosku.

Szczegółowy program, formularz zgłoszeniowy, miejsce i terminy szkolenia zostaną podane do 27 listopada 2017.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY (Łącznie z noclegami i wyżywieniem)

Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.16 POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

Pn. „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa” Ogłoszony przez Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa”