wtorek, 09 luty 2016 08:17

Aktualna informacja na temat środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż do dnia 5 lutego 2016 roku pracodawcy złożyli ponad 320 wniosków o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników na łączną kwotę kilkunastu milionów złotych, przy posiadanym limicie środków na zadanie w wysokości 3.400.000 zł. 

Z uwagi na olbrzymie zainteresowanie przedmiotowym wsparciem Urząd wystąpił w dniu 28 stycznia 2016 roku do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 2.600.000 zł, tj. kwotę środków Funduszu Pracy przekraczającą 20% rezerwę KFS będącą w dyspozycji województwa zgodnie z art. 109 ust. 2e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W dniu 5 lutego 2016 Urząd otrzymał informację z Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przekazaną przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy o wstrzymaniu naboru wniosków o dodatkowe środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do momentu zwołania Rady Rynku Pracy w celu ustanowienia podziału środków rezerwy KFS na poszczególne województwa.

Powodem w/w sytuacji jest ogromne zainteresowanie w skali kraju przedmiotowym instrumentem.

Wobec powyższego Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu rozpatrywać będzie pozytywnie wnioski  i zawierać na ich podstawie umowy o sfinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego do momentu wyczerpania środków w ramach przyznanego limitu. Pozostałe wnioski  będą rozpatrywane jedynie wstępnie pozytywnie pod warunkiem otrzymania środków z rezerwy KFS, o które Urząd wnioskował.
W przypadku nieotrzymania środków z rezerwy KFS, Urząd niezwłocznie poinformuje pisemnie wnioskodawców o powyższym, co wiązać się będzie z odmową zawarcia umowy o KFS.
W sytuacji otrzymania środków z rezerwy w kwocie niższej niż Urząd występował, umowy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego zostaną zawarte z pracodawcami zgodnie z kolejnością wpływu i rozpatrzenia ich wniosków do momentu wyczerpania środków z rezerwy KFS.
Pozostali wnioskodawcy zostaną pisemnie poinformowani o zaangażowaniu środków i niemożliwości realizacji złożonych wniosków z uwagi na brak środków.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku otrzymania środków z rezerwy KFS, o które Urząd dotychczas aplikował oraz możliwości pozyskania kolejnych środków z rezerwy Urząd niezwłocznie ponownie wystąpi do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki w celu zaspokojenia zgłaszanych przez pracodawców potrzeb szkoleniowych.     

Aktualnie zamyka się nabór wniosków o KFS.
  

Czytany 6062 razy