piątek, 31 lipiec 2015 08:07

Informator UE informacja z dnia 30.07. 2015

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dziękujemy serdecznie za przyjecie zaproszenia do Newslettera – Informatora Unijnego ZIG. W załączniku przedstawiamy Państwu harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na lata 2015 i 2016 oraz projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD).

W sierpniu wznowione zostaną prace Grup Roboczych powołanych przez Komitet Monitorujący RPO, które dyskutować będą nad kryteriami dla naborów w ramach schematów/działań 1.4. A (Tworzenie strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw), 1.4.D (Promocja gospodarcza regionu), 3.2 (Efektywność energetyczna w MŚP), 8.2 (Aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia), 9.1 (Aktywna integracja – projekty OPS i PCPR), 9.4 (Ekonomia społeczna – projekty Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej), 10.3 (Uczenie się przez całe życie – LLL).

 

Wsparcie przedsiębiorców w RPO WD 2014 – 2020

Internacjonalizacja przedsiębiorstw, ekspansja na rynki europejskie i międzynarodowe, stała się tematem przewodnim w planowaniu strategii marketingowej wielu rodzimych firm. Zachodnia Izba Gospodarcza pragnąc jak najlepiej wspierać swoich członków w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej, organizuje coraz więcej spotkań z przedsiębiorcami z zagranicy. Polscy właściciele firm uczestnicząc w spotkaniach, organizowanych w niewielkich grupach, z przedsiębiorcami z innych krajów, reprezentujących interesujące ich branże, mają możliwość indywidualnie przedstawić swoją ofertę i oczekiwania. Taka forma nawiązywania kontaktów biznesowych, cieszy sie dużym uznaniem. Rozmowy B2B zapewniają dobre poznanie potencjalnego partnera biznesowego i niejednokrotnie owocują rozpoczęciem aktywności na rynkach zagranicznych. I tak 11 maja ZIG gościł przedstawicieli firm z Brandenburgii. Odbyło się spotkanie z 22 przedsiębiorcami oraz członkami komisji ds. handlu IHK Cottbus, którzy przybyli z oficjalną wizytą do Izby w celu nawiązania współpracy. Przedstawiciele strony niemieckiej zaprezentowali zaproszonym gościom ofertę, jak również wyniki badań ukazujące preferencje konsumentów w Niemczech z naciskiem na Brandenburgię oraz konsumentów polskich. Natomiast 30 czerwca Zachodnia Izba Gospodarcza przyjęła delegację holenderskich przedsiębiorców z Bredy wraz z Burmistrzem miasta. Celem niniejszego spotkania było wzajemne poznanie się i nawiązanie współpracy przede wszystkim w kluczowych sektorach: biznesie, edukacji, kulturze i turystyce. Jak można było dowiedzieć się ze spotkania, Breda oferuje inwestorom nowoczesny system transportu i komunikacji, połączony z wysokim standardem życia. Jednocześnie jest to miasto, w którym swoją produkcję uruchomiło kilkanaście znanych na świecie marek, m.in.: Haribo, Chevrolet, Scania oraz Samsung.

23 czerwca 2015 roku odbyło się także pierwsze z cyklu spotkań pod hasłem „Internacjonalizacja Przedsiębiorstw”, zorganizowane przez ZIG we współpracy z Targami Lipskimi Sp. z o.o. Uczestnicy zapoznali się z szerokim wachlarzem możliwości udziału w imprezach targowych organizowanych przez Targi w Lipsku – targi z ponad 850 letnią tradycją.

Zachodnia Izba Gospodarcza, realizując działania ukierunkowane na promocję firm na rynkach międzynarodowych oraz promocję gospodarczą regionu, nie tylko gościzagranicznych przedsiębiorców, ale takżesama uczestniczy w spotkaniach mających na celu propagowanie zainteresowania zagranicznych inwestorów rozwojem swojego biznesu na Dolnym Śląsku i zachęca do współpracy. "Inwestowanie w Polsce"- pod takim hasłem odbyło się 24 czerwca br. w Dreźnie spotkanie biznesowe dla inwestorów niemieckich zainteresowanych rozwojem swojego biznesu na Dolnym Śląsku z udziałem przedstawicieli Zachodniej Izby Gospodarczej. Gospodarze spotkania – Izba Przemysłowo Handlowa z Drezna (IHK) - przedstawiła potrzebę rozwoju i wzmocnienia kontaktów biznesowych i inwestycyjnych pomiędzy regionami Saksonii i Dolnego Śląska. Podczas debaty niemieccy inwestorzy mogli zapoznać się ze wskaźnikami i statystykami dotyczącymi rozwoju gospodarczego w Polsce, możliwościami lokalizacji inwestycji na Dolnym Śląsku, a także dostępnej pomocy publicznej dla inwestorów.

Ogromne zainteresowanie tego typu spotkaniami wskazuje na to, że polscy przedsiębiorcy są gotowi do zdobywania nowych rynków i nawiązywania współpracy z przedsiębiorcami z innych krajów. Dodatkowo przed dolnośląskimi przedsiębiorcami otwierają się całkiem niemałe możliwości promocji swoich produktów i usług ze wsparciem funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa.

W ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - dolnośląskie firmy z sektora MSPbędą mogłyopracowywać i wdrażać nowe modele biznesowe w celu umiędzynarodowienia: krótkoterminowe plany rozwoju eksportu oraz długoterminowe strategie działań międzynarodowych: dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych, nawiązywanie kontaktów gospodarczych, tworzenie działów obsługi eksportu i certyfikacji. Celem szczegółowym tego działania jestzwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.
Przewidywana alokacja środków to ok.19 mln euro. Maksymalny % dofinansowania UE (wydatki kwalifikowane na poziomie projektu) wyniesie 85% w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną a w projektach objętych taką pomocą wielkość dofinansowania będzie określona właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. Planowany termin rozpoczęcia naborów to IV kwartał 2015. Minimalna kwota projektu na przedsiębiorcę wyniesie 10 tys. PLN.

Program skierowany jest nie tylko do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ale także do instytucji otoczenia biznesu, lokalnych grup działania, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń a także do jednostek organizacyjnych JST.

 

 

Oczekiwane rezultaty programu to:

 • zwiększona zdolność MŚP do lepszego konkurowania na rynkach zagranicznych a w konsekwencji zwiększenie poziomu eksportu

 • zwiększenie zdolności do zdobywania nowych rynków zbytu

 • zwiększenie umiędzynarodowienia działalności MŚP poprzez m.in. działania w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami

 • wdrażanie w firmach nowoczesnych metod zarządzania oraz promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

 • przyciągnięcie inwestorów zagranicznych do regionów

Wspierane będą m.in.:

 • wizyty studyjne i misje zagraniczne,

 • udział w międzynarodowych targach branżowych, targach i wystawach za granicą, a także w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym,

 • organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstw - ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych

Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP:

 • tworzenie nowych modeli biznesowych dla MŚP

 • stworzenie bądź rozwój strategii działań międzynarodowych

 • dostosowanie produktu/usług do wymogów zagranicznych rynków

 • otwieranie nowych kanałów biznesowych

 • rozbudowa łańcucha dostaw

 • dywersyfikacja geograficzna i sektorowa.

Dr inż. Julita Markiewicz - Patkowska

mgr Sylwia Lasota

 

W artykule wykorzystano materiały pochodzące z:

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 [2015]

Hodun K., Wsparcie przedsiębiorców w RPO WD 2014 – 2020. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Wydział Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław [prezentacja z dn. 23.06.2015]

Czytany 5086 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 06 sierpień 2015 10:18